Chakai – Check List

A suggested check list for arranging a chakai:

Date
Event
Place
Time
Theme

Contents

Yoritsuki

Table
Suzuri-bako
Meiboroku
Midare Kago

Machiai

Scroll
Tabako bon
Hi-ire
Tabako-ire
Haifuki
Other Decoration
Floor Cover
Tsukubai-bishaku
Joro

Honseki

Scroll
Flowers
Hana-ire
Hana-ita
Kogo
Incense
Kamashiki
Kama
Robuchi
Furosaki
Tana
Mizusashi
Usuki
chashaku
Omo-jawan
Kae-jawan
Kazu-jawan
Mizusugi
Kensui
Futaoki
Tabako bon
Hi-ire
Omogashi
Kashibachi
Tea
Name

Sidebar