Haiki

HAIKI 灰器 ash bowl -originally called horaku or horoku 焙烙; Furo – small glazed for Fujibai 藤灰 a.k.a. Makibai 蒔, Tomobai 共

Namban 南蛮, tsubo no futa 壺蓋, kamebuta 瓶蓋, uchi shibu 内渋
Raku – glazed from Nonko’s time (but a bit of glaze can be found on Chojiro’s too), Ohi, etc.
unge 雲華
Ro – horaku still for Dairo Gozumi; large, unglazed round bottomed, used for Shimeshibai

yakishime Raku 焼締 from Chojiro’s time
Namban, hannera 半寧羅,
Bizen, Shigaraki, Ohi 大樋, Omuro 大室, Fukakusa 深草, Sumidagawa 隅田川, Yanagawa 柳川, Minato 湊 unge
Konomi – relatively few- Gengensai-set: green, ame Raku; called tsuru/kame 鶴亀
most famous makers- doburoshi: Ueda Sohin, Tenkaichi Soshiro, Nishimura (Eiraku) Ryozen; Raku also Cho’nyu, Ryo’nyu, Kei’nyu; Fukakusa- Asao Sozen; Hyogo- Shirai Hanshichi; Ishikawa- Yamazaki Sogen

Sidebar