Mugensai

Personal name: Sekisō Sōshitsu (1893-1964) 直叟 宗室
Zen name: Tantansai (AKA: Mugensai) 淡々斎 (無限斎)

Sidebar