Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages

Mushakojisenke

Ichio Soshu 1593 – 1675
Kyoyusai Bunshuku 1658 – 1708
Seiseisai Shinpaku 1693 – 1745
Jikisai Kenso 1725 – 1782
Ittotsusai Kyuo 1763 – 1838
Kokosai Nin’o 1795 – 1835
Ishinsai Zendo 1830 – 1891
Isshisai Isso 1848 – 1898
Yukosai Chosho 1889 – 1953
Urinsai Tokuo 1913 – 1999
Futessai Soshu 1945 –

Sidebar