Mushakojisenke

Ichio Soshu 1593 – 1675
Kyoyusai Bunshuku 1658 – 1708
Seiseisai Shinpaku 1693 – 1745
Jikisai Kenso 1725 – 1782
Ittotsusai Kyuo 1763 – 1838
Kokosai Nin’o 1795 – 1835
Ishinsai Zendo 1830 – 1891
Isshisai Isso 1848 – 1898
Yukosai Chosho 1889 – 1953
Urinsai Tokuo 1913 – 1999
Futessai Soshu 1945 –

Sidebar