Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages

Omotesenke

Omotesenke (表千家) is one of the three senke schools of tea.

Oiemoto お家元 (heads of the school)

 1. Sen Rikyu 1522 – 1591
 2. Shoan Sojun 1546 – 1614
 3. Genpaku Sotan 1578 – 1658
 4. Koshin Sosa 1613 – 1672
 5. Zuriyusai Ryokyu 1650 – 1691
 6. Kakukakusai Genso 1678 – 1730
 7. Joshinasai Tennen 1705 – 1751
 8. Sottakusai Ken’o 1744 – 1808
 9. Ryoryosai Koshuku 1775 – 1825
 10. Kyukosai Shoo 1818 – 1860
 11. Rokurokusai Zuio 1837 – 1910
 12. Seisai Keio 1865 – 1937
 13. Sokuchusai Mujin 1901 – 1979
 14. Jimyosai Sosa 1938 –
Sidebar