Omotesenke

Omotesenke (表千家) is one of the three senke schools of tea.

Oiemoto お家元 (heads of the school)

 1. Sen Rikyu 1522 – 1591
 2. Shoan Sojun 1546 – 1614
 3. Genpaku Sotan 1578 – 1658
 4. Koshin Sosa 1613 – 1672
 5. Zuriyusai Ryokyu 1650 – 1691
 6. Kakukakusai Genso 1678 – 1730
 7. Joshinasai Tennen 1705 – 1751
 8. Sottakusai Ken’o 1744 – 1808
 9. Ryoryosai Koshuku 1775 – 1825
 10. Kyukosai Shoo 1818 – 1860
 11. Rokurokusai Zuio 1837 – 1910
 12. Seisai Keio 1865 – 1937
 13. Sokuchusai Mujin 1901 – 1979
 14. Jimyosai Sosa 1938 –
Sidebar