Temae Books

The new set of temae books from Urasenke. This list contains all available books by November 2016. Included are the names of the temae in each book, ISBN and link to Amazon. If you purchase the book using the link a percentage goes to support TeaLife Audio at no extra cost to you.

#1 Nyumon Warigeiko Kyaku no kokoroe
ISBN978-4-473-03701-5
– Warigeiko
– Bonryaku
– Chitosebon

 

#2 Usucha
ISBN978-4-473-03702-2
– Hakobi usu (furo+ro)
– Guest participation for usucha

 

#3 Koicha
ISBN978-4-473-03703-9
– Hakobi Koicha (furo+ro)
– Guest participation for koicha

 

#4 Sumi
ISBN978-4-473-03704-6
– Shosumi (furo+ro)
– Gosumi (furo+ro)
– Guest participation for sumi

 

#5 Tana furo
ISBN978-4-473-03705-3
– Tana usu (furo)
– Tana koicha (furo) + sugidana
– Shosumi (furo)
– Gosumi (furo)
– Tana atsukae
  – Kanondana
  – Yoshidana
  – Shitsuke niju dana
  – Hosho dana
  – Marujoku
  – Hamaguri joku
  – En no joku
  – Chisoku dana
  – Hoenjoku
  – Yoshi no dana
  – Hisago dana
  – Joho hyo dana
  – Joho dana
  – Eni dana
  – Onko dana
  – Kasumi dana
  – Nagisa dana
  – Ryusei dana
  – Itomaki joku
  – Kotobuki dana
  – Jikuju dana
  – Yoho joku
  – Tsubo tsubo dana
  – Tomoe dana
  – Sanundana
  – Tamasubaki shippo dana
  – Araiiso dana
  – Ouchi dana
  – Obisue dana
  – Genji dana
  – Koun dana
  – Sanwa dana
  – Icho dana
  – Joo mizusashi dana
  – Toyama dana
  – Chitose dana
  – Koko dana
  – Miuki dana
  – Ko shin dana
  – Kowaku joku
  – Unkaku dana
  – Fuki dana
  – Kashin dana
  – Heijo dana
  – Seikan dana

 

#6 – Tana ro
ISBN978-4-473-03706-0
– Usucha tana (ro)
   – tagaoge dana
   – tabidansu usucha
– Koicha tana (ro)
– Shosumi tana (ro)
  – Shusen dana
– Gosumi tana (ro)
– Tana no atsukae
  – Yakigiri
  – Sanju dana
  – Juu joku
  – Kanun joku
  – Kosama dana
  – Enpi dana
  – Otsubo dana
  – Komadana
  – Iachijo dana
  – Shino dana
  – Joo dana
  – Sanju dana
  – Korai joku
  – Kaku dana
  – Tsore tsore dana
 – So kazari atsukae
  – Shosan dana

 

#7 – Naka oki
ISBN978-4-473-03707-7
– Usuchacha Naka Oki (furo)
– Koicha Naka Oki (furo)
– Shosumi (furo)
– Gosumi (furo)
– Ooita (furo)
– Gokyo dana nakaoki (furo)

 

#8
ISBN978-4-473-03708-4
Tenchaban Usucha
Tenchaban Koicha
Tenchaban shosumi
Tenchaban gosumi
SyunJun Dana Usu
Atsukae
– Mizudana
– Chishin dana

 

#9 – Konorai 1
ISBN978-4-473-03709-1
– Kinindate usu (furo+ro)
– Kiningate koi (furo+ro)
– Kinin kio usu (furo+ro)
– Kinin kio koi (furo+ro)

 

#10 – Konorai 2
ISBN 978-4-473-03710-7
– Chaire kazari (furo+ro)
– Chawan kazari (furo+ro)
– Chashaku kazari (furo+ro)
– Chasen kazari (furo+ro)

 

#11 – Konorai 3
ISBN978-4-473-03711-4
– NagaO (furo+ro)
– Kasane chawan (furo+ro)

 

#12 – Konorai 4
ISBN978-4-473-03712-1
– Hanashomo
– Sumi shomo (furo)
– Shosumi shomo (ro)
– Gozumi shomo (ro)
– Jiku kazari
– Tsubokazari

 

#13 – Konorai 5
ISBN978-4-473-03713-8
– Tutsumibukusa (furo+ro)
– Irekodate (furo+ro)
– Bonkogo (furo+ro)
– Otsubukuro (furo+ro)

 

#14 – Okiro
ISBN978-4-473-03714-5
– Okiro usucha
– Okiro koicha
– Okiro Shosumi
– Okiro Gosumi

 

#15 – Gyakugatte
ISBN978-4-473-03715-2
– Gyakugate usucha (furo+ro)
– Gyakugat koicha (furo+ro)
– Gyakugatte Shosumi (furo+ro)
– Gyakugatte Gosumi (furo+ro)

 

#16 – Daime
ISBN978-4-473-03716-9
– Daime seki furo usucha (furo)
– Daime dero usucha (ro)
– Daime dero shosumi (ro)
– Daime dero gosumi (ro)

 

#17 – Mukogiri
ISBN978-4-473-03717-6
– Mukogiri hongatte usucha
– Mukogiri hongatte koicha
– Mukogiri hongatte shosumi
– Mukogiri hongatte gosumi
– Mukogiri gyakugatte usucha
– Mukogiri gyakugatte koicha
– Mukogiri gyakugatte shosumi
– Mukogiri gyakugatte gosumi
– Mukogiri gyakugatte uchinaga
– Mukogiri gyakugatte zotonaga

 

#18 – Sumiro
ISBN978-4-473-03718-3
– Sumiro hongatte usucha
– Sumiro hongatte koicha
– Sumiro hongatte shosumi
– Sumiro hongatte gosumi
– Sumiro gyakugatte usucha

– Sumiro gyakugatte koicha

 

#19
ISBN978-4-473-03719-0
– Tsutsu usucha (furo + ro)
– Naga date (furo + ro)
– Mesui date (furo)
– Tsurigama
– Tsukigi
– Habuta
– Arai chakin
– Tsutsu chawan
– Washindana
– Zareidana

 

#20 – Chabako 1
ISBN978-4-473-03720-6
– Unohana date
– Wakei date
– Shikishi data

 

#21 – Chabako 2
ISBN978-4-473-03721-3
– Yuki date
– Tsuki date
– Hana date

 

#22 – Nagaita Furo
ISBN978-4-473-03722-0
– Nagaita so kazari usucha (furo)
– Nagaita so kazari koicha (furo)
– Nagaita so kazari shosumi (furo)
– Nagaita so kazari gosumi (furo)
– Nagaita futatsu oki usucha (furo)
– Nagaita futatsu oki koicha (furo)
– Nagaita futatsu oki shosumi (furo)
– Nagaita futatsu oki gosumi (furo)

 

#23 – Nagaita Ro
ISBN978-4-473-03723-7
– Nagaita so kazari usucha (ro)
– Nagaita so kazari koicha (ro)
– Nagaita so kazari shosumi (ro)
– Nagaita so kazari gosumi (ro)

 

#24 -Daisu Furo
ISBN978-4-473-03724-4
– Daisu Usucha (furo)
– Daisu Koicha (furo)
– Daisu Shosumi (furo)
– Daisu Gosumi (furo)

 

#25 – Daisu Ro
ISBN978-4-473-03725-1
– Daisu Usucha (ro)
– Daisu Koicha (ro)
– Daisu Shosumi (ro)
– Daisu Gosumi (ro)

 

#26 – Shichijishiki 1
ISBN978-4-473-03926-2
– Hira kagetsu no shiki (ro)
– Sumi tsuki kagetsu no shiki (furo)
– Koicha tsuki kagetsu no shiki (ro)
– Musubi bukusa kagetsu no shiki (ro)

 

#27 – Shichijishiki 2
ISBN978-4-473-03927-9
– Tsubo kasari kagetsu no shiki (ro)
– Jiku kasari kagetsu no shiki (furo)
– Kou  tsuki kagetsu no shiki (furo)
– Nagekomi kagetsu no shiki (furo)

 

#28 – Shichijishiki 3
ISBN978-4-473-03928-6
-Kinin kiyo tsuku kagetsu no shiki (ro)
– Kinin kiyo tsuku koicha tsuki kagetsu no shiki (furo)
– Yojyouhan kagetsu no shiki (furo)

 

#29 – Shichijishiki 4
ISBN978-4-473-03929-3
-Shaza no shiki (ro)
-Touki nin shaza no shiki (furo)
– Kazu cha no shiki (furo)

 

#30 – Shichijishiki 5
ISBN978-4-473-03930-9
– Chakabuki no shiki (furo)
– Ichi ni san no shiki  (ro)
– Mawari bana no shiki
– Mawari sumi no shiki  (ro)

 

#31 – Shichijishiki 6
ISBN978-4-473-03931-6
– Hana yose no shiki
– Senyuu no shiki  (furo)

 

#32 – Shichijishiki 7
ISBN978-4-473-03932-3
– Setsugekka no shiki (furo)
– Houma no shiki (ro)

 

#33 – Shichijishiki 8
ISBN978-4-473-03933-0 (not on Amazon)
– Sanyuu no shiki (ro)
– Showa no shiki
Sidebar