Tsuchida Family

Makes pouches, kobukusa, etc

hereditary professional name “Yûko”

 • Yuko 1689 – 1765
 • Hanashiro 1732 – 1757
 • Hanashiro 1747 – 1784
 • Kakujuin Teisho 1720 – 1801 (datter til I, eldre søster til II)
 • Hanashiro 1779 – 1825
 • Hanashiro 1804 – 1883
 • Hanashiro 1836 – 1911
 • Hanashiro 1862 – 1911
 • Hanashiro 1893 – 1914
 • Josetusin Myoyo 1860 – 1940 (datter til VII, kone til VIII)
 • Hanashiro 1904 – 1965
 • Yuko 1939 –
Sidebar