Urasenke

Urasenke (裏千家)

Oiemoto お家元 (heads of the school)

 • Sen Rikyu 1522 – 1591
 • Shoan Sojun 1546 – 1614
 • Genpaku Sotan 1578 – 1658
 • Senso Soshitsu 1622 – 1697
 • Fukyusai Joso 1673 – 1704
 • Rikkansai Tasio 1694 – 1726
 • Saisaisai Chikuso 1709 – 1733
 • Yugensai Itto 1719 – 1771
 • Fukensai Sekio 1746 – 1801
 • Nintokusai Hakuso 1770 – 1826
 • Gengensai Seichu 1810 – 1877
 • Yumyosai Jikiso 1852 – 1917
 • Ennosai Tetchu 1872 – 1924
 • Mugensai Sekiso 1893 – 1964 (Tantansai)
 • Hounsai Genshitsu 1923 –
 • Zabosai Soshitsu 1956 –

Temae
Urasenke have many different temae, they have been organized into groups called Kyojo, or “certificate of study premissions”.

Sidebar