Yumyosai

12th generation Urasenke grand tea master (oiemoto).
Personal name: Jikishō Sōshitsu (1852-1917) 直叟 宗室 Zen name: Yumyōsai 又玅斎

Sidebar